Skip to main content

Privacyverklaring Avondvierdaagse Austerlitz

De organisatie van de Avondvierdaagse Austerlitz (de A4DA) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Zorgvuldigheid

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. De A4DA houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt en als dit voor dat doel noodzakelijk is. De verwerking van jouw persoonsgegevens is dus beperkt tot die gegevens die ten minste nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Het hoofddoel is natuurlijk om deelname aan de A4DA mogelijk te maken. Een uitwerking en overzicht van de verwerking van welke persoonsgegevens voor welk doel, tref je hierna aan in de tabel.

Betaaldienstverlener

Betaling voor deelname aan de A4DA gaat digitaal, via onze website. Hiervoor is Mollie de betaaldienstverlener. Mollie is, zoals bedoeld in de AVG, een “verwerkingsverantwoordelijke” en heeft zelf een Privacyverklaring. De A4DA verwijst naar die Privacyverklaring voor meer informatie. Verder zijn er geen derde partijen betrokken, aan welke jouw persoonsgegevens bekend worden gemaakt. De enige uitzondering hierop is als de A4DA deze op grond van de wet (bijvoorbeeld op verzoek van politie of justitie) dient te verstrekken.

Bewaartermijn

De A4DA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage of rectificatie van jouw persoonsgegevens, welke de A4DA van jou heeft ontvangen.

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) jouw persoonsgegevens door de A4DA. In het geval van een dergelijk verzoek kunnen wij vragen om een legitimatie. Houd er rekening mee dat voor deelname aan de A4DA de meeste van de hierna genoemde persoonsgegevens ten minste verwerkt moeten worden. Zou je de organisatie vragen om deze gegevens niet te verwerken, dan kan dit leiden tot uitsluiting van deelname.

Vragen

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres info@a4d-austerlitz.nl.

Doel van de verwerking Deelname A4DA Content website en sociale media A4DA Analyse deelnemer gegevens Werving volgende editie(s)
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voornaam

Achternaam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

IBAN-bankrekeningnummer

E-mailadres

Naam school

Afstand

Aantal maal deelname

Naam en telefoonnummer van contactpersoon bij calamiteiten

Foto waarop of video waarin je zichtbaar bent tijdens deelname.

 

Leeftijd

Naam school

Woonplaats

Afstand

Aantal maal deelname

 

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

 

Periode verwerking Gedurende de periode vanaf de inschrijving totdat die editie geheel is afgerond. Daarnaast kan voor het verstrekken van informatie over de volgende editie jouw e-mailadres en/of telefoonnummer bewaard worden. Tot slot kunnen beeltenissen (foto’s en/of video’s) gebruikt blijven op de website en/of sociale media.