Privacy verklaring Avondvierdaagse Austerlitz (A4DA)

Privacy verklaring Avondvierdaagse Austerlitz

De organisatie van deAvondvierdaagseAusterlitz (A4DA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Zorgvuldigheid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. A4DA houdt zich aan de AlgemeneVerordeningGegevensbescherming (AVG).
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, als dit voor dat doel noodzakelijk is. De verwerking van uw persoonsgegevens is dus beperkt tot die gegevens die ten minste nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Het hoofddoel is natuurlijk om deelname aan de A4DA mogelijk te maken. Een uitwerking en overzicht van de verwerking van welke persoonsgegevens voor welk doel, treft u hierna aan in de tabel.

Wij maken op dit moment geen gebruik van een derde partij ten behoeve van administratie of andere doeleinden. De A4DA zal dan ook geen gegevens verstrekken aan derden. De enkele uitzondering hierop is als dit noodzakelijk is op grond van de wet (bijvoorbeeld op verzoek van politie of justitie).

Bewaartermijn

A4DA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens welke deA4DA van u heeft ontvangen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens doorA4DA. In het geval van een dergelijk verzoek kunnen wij vragen om een legitimatie. Houd u er rekening mee dat voor deelname aan deA4DA de hierna genoemde persoonsgegevens ten minste verwerkt moeten worden. Zou u de organisatie vragen om deze gegevens niet te verwerken, dan kan dit leiden tot uitsluiting van deelname.

Vragen

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met de organisatie van deA4DA via het e-mailadres info@a4d-austerlitz.nl.

Welke persoonsgegevens Doel Bewaartermijn

-Voornaam

-Achternaam

-Adres

-Woonplaats

-Telefoonnummer

-Geboortedatum

– IBAN Rekeningnummer

– E-mailadres

– Naam school

– Naam en telefoonnummer van

contactpersoon bij calamiteiten


Registratie ten behoeve van:

– Deelnemerslijst (aantallen)

– Planning

– Catering

– Verzekering

– Versturen informatie

– Uitreiking medaille

– Financiële administratie en

inning van deelnemersprijs

– Bereiken contactpersoon bij

calamiteiten.


Gedurende de periode rond de

avondvierdaagse en totdat dit

evenement van 2022 geheel is

afgerond (inclusief de financiële

administratie).