Deelnameregelement en calamiteitenplan

Voorwaarden deelname Avondvierdaagse Austerlitz 2022

De organisatie DeAvondvierdaagse inAusterlitz (hierna: ‘A4DA’) wordt georganiseerd door de ouderraad van basisschool de Pirapoleon in Austerlitz, in samenwerking met de belangenvereniging Austerlitz Belang en de Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna: ‘SGWB’).

Het evenement

DeA4DA is een wandelevenement zonder wedstrijdelement.

U bent van harte welkom om aan dit evenement deel te nemen. De organisatie brengt u graag op de hoogte van de voorwaarden voor deelname.

Kosten deelname

De kosten voor deelname in 2022 bedragen € 5,50 per deelnemer.

De inschrijving

Het wandelevenement is -vanaf de leeftijd van 6 jaar- voor iedereen toegankelijk, mits men beschikt over een geldige startkaart.

Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Deelname van een minderjarig kind dient plaats te vinden onder begeleiding van een volwassene die de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van het kind.

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de door de organisatie beschikbaar gestelde digitale wijze, namelijk via de website vanA4DA, onder de voorwaarden die door de organisatie zijn bepaald.

De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.

Met de inschrijving verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden voor deelname.

Met de inschrijving gaat de deelnemer ook akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn beeltenis op foto, film, video en dergelijke, voor promotie of voorlichtende doeleinden van de organisatie. De privacyverklaring staat gepubliceerd op de website vanA4DA.

Aanvullende voorwaarden bij deelname

Wandelen is zich lopend te voet voortbewegen.

Het is niet toegestaan gebruik te maken van een vervoermiddel of zich in looppas voort te bewegen.

Wel toegestaan is NordicWalking, snelwandelen en het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.

Het is niet toegestaan om uw hond(en) mee te laten lopen.

Let op, alle verkeersregels zijn ook bij dit evenement van toepassing.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Ouders van minderjarige kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de deelname van, het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.

De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

Wanneer er een stoep is, dienen alle deelnemers te allen tijde op de stoep te blijven.

Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:

– Uiting te geven aan een politieke gezindheid;

– Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;

– Reclamevoorwerpen bij zich te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie;

– Voorwerpen bij zich te hebben die een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

Afval moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde afvalbakken en/of zakken. Als een deelnemer rommel maakt, kunnen hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.

Alcohol en drugs

Deelname onder invloed van alcohol en/of drugs is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om tijdens het wandelen alcohol en/of drugs bij zich te dragen.

Verkoop en reclame

Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Reclame-uitingen van of voor niet-sponsorbedrijven zijn verboden.

Consequenties

Het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname. Indien één of meer van alle voornoemde regels niet word(t)(en) nageleefd, dan zal de deelnemer en/of de derde verzocht worden het evenement te verlaten. Indien de aangesprokene dit weigert, dan wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.

Aansprakelijkheid

De organisatie, de samenwerkingspartners en/of de personen die voor dit evenement werkzaam zijn, is/zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel die deelnemers van het evenement ondervinden, noch binnen, noch buiten de route, het terrein en/of de locatie.

De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door hem of haar wordt toegebracht aan de organisatie, derden, de locatie en/of materiaal dat voor het evenement beschikbaar is gesteld.

Wijzigingen

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen en/of (een deel van) het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), wanneer in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden gevergd. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van (im)materiële schade.

Bijzonderheden

In alle gevallen waarin dit deelnamereglement niet voorziet, beslist de organisatie.

foto van schoolbord